I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseurs en Institutionele beleggers en consultants en Particuliere Beleggers.

Samenvatting van de rechten van beleggers

Pictet, Pictet TR en Multi Solutions SICAV’s

RECHTEN VAN BELEGGERS EN INFORMATIE

Aandelen

De Aandelen van elke Aandelenklassen worden in principe uitgegeven op naam, zonder nominale waarde en volledig volgestort. Fracties van aandelen kunnen worden uitgegeven met maximaal vijf decimalen. Aandelen worden geregistreerd in het Aandeelhoudersregister, dat wordt bijgehouden in de statutaire zetel van het Fonds. Door het Fonds teruggekochte aandelen worden ingetrokken. Alle Aandelen zijn vrij overdraagbaar en geven de houders ervan het recht op een proportioneel deel van eventuele winsten, liquidatieopbrengsten en dividenden voor het desbetreffende Compartiment. Elk Aandeel geeft recht op een stem. Aandeelhouders genieten ook de algemene Aandeelhoudersrechten als bepaald in de Luxemburgse wet van 1915, als gewijzigd, met uitzondering van de voorkeursrechten om op nieuwe Aandelen in te schrijven. Voor zover wettelijk toegestaan kan de Raad van Bestuur de stemrechten opschorten van een Aandeelhouder die niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Statuten of andere documenten (waaronder aanvraagformulieren) die zijn verplichtingen tegenover het Fonds en/of de andere Aandeelhouders vermelden. Een Aandeelhouder kan zich ertoe verbinden om (persoonlijk) zijn/haar stemrechten voor een deel of al zijn/haar Aandelen tijdelijk of voor onbepaalde tijd niet uit te oefenen. Aandeelhouders ontvangen een bevestiging van hun registratie in het register.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt elk jaar gehouden op 3 december om 10.00 uur in de statutaire zetel van het Fonds of in een andere locatie in Luxemburg, als gespecificeerd in de uitnodiging voor de vergadering. Als deze dag geen Bankwerkdag is, wordt de vergadering gehouden op de volgende Bankwerkdag. Voor zover de Luxemburgse wet- en regelgeving dit toestaat, kan de Jaarlijkse Algemene Vergadering worden gehouden op een datum, tijd en plaats anders dan beschreven in de bovenstaande paragraaf. Deze andere datum, tijd en plaats worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Kennisgevingen voor vergaderingen worden uiterlijk 8 dagen voor de desbetreffende vergadering verzonden aan alle geregistreerde Aandeelhouders. Deze kennisgevingen vermelden details over de tijd en plaats van de vergadering, de agenda, de toegangsvoorwaarden en de eisen wat betreft quorum en meerderheid als vastgelegd in de Luxemburgse wetgeving. Alle besluiten van Aandeelhouders met betrekking tot het Fonds worden genomen tijdens de algemene vergadering van alle Aandeelhouders, als vastgelegd in de Statuten en in de Luxemburgse wetgeving. Alle besluiten die uitsluitend de Aandeelhouders van een of meer Compartimenten aangaan kunnen, voorzover wettelijk toegestaan, worden genomen door de Aandeelhouders van de desbetreffende Compartimenten. In dit geval zijn de eisen wat betreft quorum en meerderheid vermeld in de Statuten van toepassing. Als de stemrechten van een of meer aandeelhouders zijn opgeschort, ontvangen deze Aandeelhouders een kennisgeving en kunnen zij deelnemen aan de algemene vergadering, maar er wordt geen rekening gehouden met hun Aandelen om vast te stellen of is voldaan aan de eisen wat betreft quorum en meerderheid. 

Informatie voor Aandeelhouders

Het Fonds wijst beleggers erop dat zij hun rechten als belegger met betrekking tot het Fonds uitsluitend volledig en rechtstreeks kunnen uitoefenen (in het bijzonder het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Aandeelhouders) als de belegger zelf, met zijn/haar eigen naam voorkomt in het Aandeelhoudersregister. Als een belegger in het Fonds heeft belegd via een tussenpersoon die op zijn eigen naam, maar namens de belegger in het Fonds belegt, kunnen bepaalde aan de status van Aandeelhouder verbonden rechten ten aanzien van het Fonds mogelijk niet rechtstreeks door de belegger worden uitgeoefend. Beleggers wordt aangeraden om informatie in te winnen over hun rechten.

Document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document (KIID))

Volgens de Luxemburgse wet van 2010 moet er aan beleggers ruimschoots voor hun beoogde inschrijving een KIID worden verstrekt. Beleggers worden uitgenodigd om, voordat zij een belegging doen, de website van de Beheermaatschappij, www.assetmanagement.pictet te raadplegen en de relevante KIID te downloaden alvorens een aanvraagformulier in te zenden. Dezelfde zorgvuldigheid wordt van de beleggers verwacht als zij in de toekomst aanvullende inschrijvingen willen doen, omdat van tijd tot tijd bijgewerkte versies van de KIID worden gepubliceerd. Op aanvraag en kosteloos wordt aan beleggers een papieren exemplaar verstrekt bij de statutaire zetel van het Fonds.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis in het geval van omruiling. Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot MiFID) in de landen waarin distributie plaatsvindt, wordt onder verantwoordelijkheid van lokale tussenpersonen/distributeurs verplichte aanvullende informatie aan beleggers beschikbaar gesteld.

Periodieke rapporten en publicaties

Het Fonds publiceert binnen vier maanden na het eind van het boekjaar door de accountant gecontroleerde jaarverslagen en binnen twee maanden na het eind van de referentieperiode halfjaarverslagen. Het jaarverslag omvat de jaarrekening van het Fonds en elk Compartiment. Deze rapportage wordt de Aandeelhouders ter beschikking gesteld in de statutaire zetel van het fonds en door de Bewaarbank en de agenten die buiten Luxemburg zijn betrokken bij de vermarkting van het Fonds. De intrinsieke waarde per Aandeel van elk Compartiment en de uitgifte- en terugkoopkoers zijn verkrijgbaar bij de Bewaarbank en bij de agenten die buiten Luxemburg zijn betrokken bij de vermarkting van het Fonds. Informatie aan Aandeelhouders met betrekking tot hun belegging in de Compartimenten kan naar hen worden verzonden en/of worden gepubliceerd op de website www.assetmanagement.pictet. Bij materiële wijzigingen en/of indien vereist door de Luxemburgse toezichthouder, de CSSF, of de Luxemburgse wetgeving worden Aandeelhouders geïnformeerd via een aan hen verzonden kennisgeving of op andere wijze voorzien in de toepasselijke wetgeving. 

Ter inzage beschikbare documenten

De volgende documenten worden gedeponeerd bij de statutaire zetel van de Bewaarbank en van het Fonds: › de Statuten; › het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, indien dit recenter is dan het eerste; › de beheerovereenkomst tussen het Fonds en de Beheermaatschappij; › de bewaarovereenkomst tussen de Bewaarbank en het Fonds.

VRAGEN EN KLACHTEN

Personen die nadere informatie over het Fonds wensen te ontvangen, zoals de door het Fonds gevolgde strategie voor het uitoefenen van stemrechten van het Fonds, het beleid voor actief eigenaarschap, het beleid omtrent belangenconflicten, het best execution-beleid en de klachtenprocedure, of die een klacht over het Fonds willen indienen, moeten contact opnemen met het Hoofd Compliance van de Beheermaatschappij, d.w.z. Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. De details van het beleid voor
ons Beleid inzake Verantwoord Beleggen kan hier worden geraadpleegd, de klachtenprocedures van de Beheermaatschappij evenals de details van de procedure voor buitengerechtelijke afhandeling van klachten van de CSSF zijn hier beschikbaar.

Daarnaast zijn op aanvraag papieren exemplaren van deze documenten kosteloos verkrijgbaar.

Wij wijzen erop dat de Europese Richtlijn 2020/1828 aangaande representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (de ‘Richtlijn’) voorziet in de opzet van een mechanisme voor herstelmaatregelen voor consumenten. Naar verwachting wordt de Richtlijn voor 25 juni 2023 omgezet in nationale wetgeving. Tot die tijd verbindt Pictet Asset Management (Europe) S.A. zich ertoe om eventueel gemelde klachten af te handelen via zijn klachtenprocedure of de procedure voor buitengerechtelijke afhandeling van klachten van de CSSF.